• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

حضور فرماندارشهرستان خدابنده جناب آقای دکتر بیگدلی در دفتر مهرانه شهرستان

حضور فرماندارشهرستان خدابنده جناب آقای دکتر بیگدلی در دفتر مهرانه شهرستان

حضور فرماندارشهرستان خدابنده جناب آقای دکتر بیگدلی در دفتر مهرانه شهرستان در روز سه شنبه مورخ 1399/05/25فرماندارشهرستان خدابنده جناب آقای دکتر بیگدلی در دفتر مهرانه شهرستان حضور پیدا کردند در این  دیدار ایشان  با اشاره به عملکرد خوب و مطلوب انجمن خیریه مهرانه در سطح استان و  کشور از تلاش های شایسته و عالمانه عوامل مرتبط تقدیر نمودند.در ادامه موضوعات برنامه های پیشگیری،شیمی درمانی،زمین مناسب برای احداث محل دفتر،هماهنگی برای برنامه های بازدید مسئولین از کلینیک زنجان و سایر امورات مربوطه بررسی گردید.
آخرین اخبار
مهر حسینی
1401/05/16