• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

بازدید مسئول کمیته آموزش وپیشگیری انجمن مهرانه از شهرستانهای هیدج وخدابنده

بازدید مسئول کمیته آموزش وپیشگیری انجمن مهرانه از شهرستانهای هیدج وخدابنده

بازدید مسئول کمیته آموزش وپیشگیری انجمن مهرانه از شهرستانهای هیدج وخدابنده بازدید مسئول کمیته آموزش وپیشگیری انجمن مهرانه از شهرستانهای هیدج وخدابنده به همراه رابط شهرستان خانم رضایی و خیرین بزرگوار کارگروهای آموزش پزشکی و تغذیه سالم خانم ها  قراخانی و قره باغی
آخرین اخبار
مهر حسینی
1401/05/16