• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

بازدید حضوری کارگروه شهرستانها در"واحدآموزش تحصیلی مهرانه زنجان"

بازدید حضوری کارگروه شهرستانها در"واحدآموزش تحصیلی مهرانه زنجان"

بازدید حضوری کارگروه شهرستانها در"واحدآموزش تحصیلی مهرانه زنجان" بازدید حضوری کارگروه شهرستانها در"واحدآموزش تحصیلی مهرانه زنجان" از ۴شهرستان: ابهر'خرمدره'هیدج وصائین قلعه جهت پیگیری امورتحصیلی وآموزشیِ دانش آموزانِ تحت پوشش خانواده بزرگ مهرانه-مورخ ۹۸/۴/۱
آخرین اخبار