• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

کارگاه آموزشی تغذیه سالم در مدرسه غیر انتفاعی پیشگامان صایین قلعه

کارگاه آموزشی تغذیه سالم در مدرسه غیر انتفاعی پیشگامان صایین قلعه
  • کارگاه آموزشی تغذیه سالم در مدرسه غیر انتفاعی پیشگامان صایین قلعه
    سپس با طرح سوالاتی در مورد تغذیه سالم و پیشگیری به ۱۰نفرازدانش آموزان برنده جایزه نقدی اهدا شد.
    اسپانسر  نقدی آقایان مرتضی جعفری و هادی واعظی
آخرین اخبار