• En

 • En
 • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

خیرین کمیته تبلیغات در دفتر موسویان

خیرین کمیته تبلیغات در دفتر موسویان
 • 🌸بوی جان می آید اینک از نفس های بهار 
  دستهای پر گل اند این شاخه ها، بهر نثار 
  با پیام دلکش ” نوروزتان پیروز باد ” 
  با سرود تازه ” هر روزتان نوروز باد ” شهر سرشار است از لبخند، از گل، از امید 
  تا جهان باقی است این آئین جهان افروز باد . .🌸

  خیرین کمیته تبلیغات در دفتر موسویان منتظر مهرافروزی شهروندان نوع دوست هستند.
آخرین اخبار