• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

یک دقیقه مطالعه

یک دقیقه مطالعه
  • گذشته به مانند گردابی می‌ماند. بدون آنکه خود بدانی، تو را به درون می‌کشد. 
    در حالی که تنها چیزی که تو نیاز داری، همین لحظه ی اکنون است. 
    در این لحظه زندگی کن، تنها همین مهم است ...آخرین اخبار