• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

بازدید خیریه پژواک تبریز و خیریه کوثر رفسنجان

بازدید خیریه پژواک تبریز و خیریه کوثر رفسنجان
بازدید از کلینیک و بخش شیمی‌درمانی و مهمانسرای انجمن خیریه مهرانه توسط خیرینی از موسسات خیریه پژواک تبریز و خیریه کوثر رفسنجان در راستای گسترش فرهنگ مهرانه به سایر استان‌ها
۰۱/۰۳/۱۹

سرپرست گروه بازدید: آقای مهندس صارمی مقدم
عکاس: خانم کریمی
آخرین اخبار