• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

بازدید دکتر روغنی زنجانی از مجموعه کلینیک

بازدید دکتر روغنی زنجانی از مجموعه کلینیک
بازدید دکتر روغنی زنجانی از مجموعه کلینیک رادیوتراپی مهرانه به همراه مهندس ورقایی عضو هیات مدیره مهمانسرای تهران

خیر بازدید:
مهندس رضا صارمی مقدم
آخرین اخبار