• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

سالروز تشکیل کمیته منابع انسانی

سالروز تشکیل کمیته منابع انسانی
چه گران بهایند انسانهایی که بزرگواری ها و شکوه خوب بودن و عظمت شریف انسانی شان را در مقوله ای پیچیده اند که به روح شان تعالی بخشیده است.
*خوشبختی شان در آن است که لحظه ها را برای دیگران دریابند، گمان میکنم خداوند رسم دل تپیدن را برای آنان خلق کرده است.
آنها منتظر باران نمی مانند ،خودشان باران هستند برای سیراب کردن دلهای شکسته و چشمان منتظر.
۸ بهمن ماه سالروز تشکیل کمیته منابع انسانی مبارک باد بر شما
آخرین اخبار