• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

بازدید مسئول کمیته بانوان از دفتر مهرانه ابهر

بازدید مسئول کمیته بانوان از دفتر مهرانه ابهر
بازدید مسئول کمیته بانوان از دفتر انجمن مهرانه کمیته بانوان شهرستان ابهر و تقدیر از همکاری خیرین معزز کمیته و نیز درخواست مسئول کمیته بانوان برای جذب خیرین هنرمند و فعال در کمیته شهرستان. 
                              
آخرین اخبار