• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

زنجانیها سخاوتمند ترین مردم ایران

زنجانیها سخاوتمند ترین مردم ایران

زنجانیها سخاوتمند ترین مردم ایران

طبق آمار وزارت اقتصاد مردم زنجان بالاترین میزان پرداخت صدقات را دارا هستند و به عبارتی خیر ترین مردم ایران و به جرات جهان زنجانی ها میباشند.

آخرین اخبار