• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

استقرار کمیته قلک دفتر مهرانه هیدج در مسیر عزاداری روز عاشورا

استقرار کمیته قلک دفتر مهرانه هیدج در مسیر عزاداری روز عاشورا

استقرار کمیته قلک دفتر مهرانه هیدج در مسیر عزاداری روز عاشورا استقرار کمیته قلک دفتر مهرانه هیدج در مسیر عزاداری روز عاشورا جهت تحویل و دریافت قلکهای مهرانه 
و حضور مسئولین کمیته های قلک و منابع انسانی در بین عزاداران جهت جذب کمک های مردمی
آخرین اخبار