• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

پیام مدیر عامل مهرانه به مناسبت ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان و عاشورای حسینی

پیام مدیر عامل مهرانه به مناسبت ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان و عاشورای حسینی

پیام مدیر عامل مهرانه به مناسبت ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان و عاشورای حسینی پیام مدیر عامل مهرانه به مناسبت ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان و عاشورای حسینی 

به نام خدا                                        

ھمه ساله شور حسینی در گوشه و کنار خیابان های  کشور و مخصوصا شهرم زنجان غبار از دل شیعیان می زداید. پاسداشت حماسه ی محرم و عاشورا با حرکت میلیونی دسته جات عزاداری، دلبستگی مریدان آن حضرت را به دنیا نشان می دھد و در این میان ما ھم قطره ای بودیم در آن اقیانوس مواج مریدان حسین(ع) امسال در غربت و دور از ایران و در نبود نوحه سرایی ھا و شور و نواھا و سیاه پوشیدن ھا، احساس می کنم گم گشته ای ھستم در میان بیابان. انسان ھایی که انسانیت را فقط در پول، تکنولوژی، کار منظم، اختراع، اکتشاف و در گسترش حاکمیت فضای مجازی می دانند. نه این که اینھا بد است که در مواردی بسیار کارساز و گره گشاست، اما این ھمه ی آمال آفرینش انسان نیست. با شروع محرم این گم گشتگی صد چندان شده است و اکنون با تمام وجودم احساس می کنم که در سنوات گذشته در روز و شب ماه محرم در میان چه نعمتی بوده ایم و قدر آن را نمی دانستیم. دوستان عزیزم باید فقط در غربت باشید و این احساس را در خود بیابید. بگذریم. در این سکوت غم انگیز فکر کردم که اگر شیعیان می توانستند حسین(ع) را آنچنان که ھست به دنیا معرفی کنند، آنوقت غرب در مقابل عظمت اسلام سر فرود می آورد و اندکی از غرور و تکبر این قوم کاسته می شد اگر می توانستیم به بیگانه و گاھا خودی ھا بگویم که حسین فرزند علی و فاطمه است، حسین پدر علی اکبر و علی اصغر و رقیه است. حسین برادر زینب و عباس است، حسین عموی قاسم است. حسین مقتدای حر است، و حسین امام ٧٢ شھید روز عاشورا است. ھر کدام از اسطوره ھایی که نامشان آورده شد به اندازه ی یک تاریخ عظمت دارند و بیگانه از شنیدن زندگی سراسر حماسه ی آنھا قطعا به حقیقت وجودی انسان در خلقت پی خواھد برد. اگر به بیگانه بگوییم که حسین برای بر پا داشتن عدل و حقیقت و ظلم ستیزی حج اش را ناتمام گذاشت، برای مقابله با لشگریان عظیم تا دندان مسلح اھل و عیال و خانواده ی خود را آگاھانه به میدان جنگ ھدایت کرد، او برای اثبات حقانیتش در جنگ عاشورا اولین مبارز را فرزند خود قرار داده و روانه ی میدان نبرد کرد با علم به اینکه حتما شھید خواھد شد، او برای ھدایت قوم منحرف از علی اصغر شش ماھه اش ھم چشم پوشید، او برای اثبات حقانیتش با ٧٢ نفر در مقابل ٣٠ ھزار نفر لشگر تا دندان مسلح چھره به چھره ایستاد، او در این جنگ نابرابر قدمی به عقب نگذاشت، اسطوره ھایی ھمانند عباس را در این کارزار فدای آرمان خود کرد، او در بحبوحه ی جنگ نماز را برپا داشت و در نھایت خداوند مقرر فرمود بایستد تا شھادت ھمه ی فرزندان و برادران و یاران خود را نظاره گر باشد تا خداوند به ملائک بگوید که چرا باید به انسان سجده کنند، او در این روز آسمانیان را به عمق آیه ی «انی جاعل فی الارض خلیفه» رھنمون شد. حسین اکنون تنھاست. ھمه ی یاران شھید شده اند. اسارت اھل و عیال عاملی نیست که او را از ادامه ی جنگ بازدارد. او می داند که پس از او حرامیان اھل و عیالش را به اسیری خواھند برد، او می داند که با یک گوشه ی چشم به طرف لشگر خصم این قائله خاتمه می یابد اما حاشا به رشادت حسین در مقابل کفر و ظلم، او مردانه می ایستد و نبرد را با نام خدا آغاز می کند و تا زمانی که از اسب به زمین می افتد ندا در می دھد که «الھی رضا برضائک و تسلیما لامرک و لا معبودا الا سواک یا غیاث المستغیثین». این جملات از عمق باور و یقین آن بزرگ مرد سرچشمه می گیرد و بشنویم یقین ناب به باورھای اعتقادی را، زمانی که لحظه ی وصال فرا می رسد ندای توحید او گوش تاریخ را می نوازد که فرمود «بسم الله و باالله و فی سبیل الله و علی مله رسول الله». این جملات توحید ناب است.
یعنی به نام خدا و در راه خدا و در میان امت قرآن و رسول خدا جان به جان آفرین تسلیم می کنم و پس از شھادت پرچم عدالت به دست شیرزنی بنام زینب افتاد. اکنون ما مانده ایم و «کوله باری از مسؤلیت». آیا معرفی حسین (ع)در قرن بیست و یکم به دنیا چشم ھای جھانیان را نوازش نخواھد داد؟ آیا معرفی حسین (ع)در قرن بیست و یکم به دنیا دلھای مرده ی رھروان سکولاریسم را به تپش وا نخواھد داشت؟ آیا معرفی حسین (ع) در قرن بیست و یکم به دنیا الگوی شیعیان را به الگوی جھانیان تبدیل نخواھد کرد؟ آیا معرفی زینب عروسک ھای بزک کرده ی از خدا بی خبر را از خواب غفلت بیدار نخواھد کرد؟ آیا شناساندن حسین و آرمان حسین کاخ ھای ظلم شرق و غرب را به لرزه نخواھد انداخت و مستکبرین کاخ سفید و امثالھم را رسوا نخواھد کرد؟ بله دوستان عزیز اگر ما رھرو حسینیم در این خراب آباد به نام دنیا با جنبندگانی به نام انسان با فراوانی ٧ میلیارد نفر باید موجی حسینی راه بیندازیم. می دانم سخت است اما عظمت حسین آنقدر انرژی دارد که حرکت بنیان کن بی دینی را رھبری کند.
آخرین اخبار