• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی(who) از کلینیک رادیوتراپی وشیمی درمانی مهرانه به همراهی رئیس انیستتو پاستور

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی(who) از کلینیک رادیوتراپی وشیمی درمانی مهرانه به همراهی رئیس انیستتو پاستور

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی(who) از کلینیک رادیوتراپی وشیمی درمانی مهرانه به همراهی رئیس انیستتو پاستور بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی(who) از کلینیک رادیوتراپی وشیمی درمانی مهرانه به همراهی رئیس انیستتو پاستور؛ دکتر بیگلری و رئیس علوم پزشکی زنجان با حضور مدیر عامل و مسئول کلینیک رادیوتراپی مهرانه  
آخرین اخبار