• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

روایت مجمع مهربان دستان خیرین زنجانی و این بار توسط هموطن عزیز ساکن آمریکا

روایت مجمع مهربان دستان خیرین زنجانی و این بار توسط هموطن عزیز ساکن آمریکا

به نیکی می اندیشم، به آنچه در لبخند مهربان این مردم موج می زندبرخی واژه ها خوب و بد ندارند جایگاهشان مطلق است، مثل مادر، مثل نور، مثل خیّر ، مثل قهرمان ما


"قهرمان ما"


روایتی از انجمن خیریه مهرانه 
روایت مجمع مهربان دستان خیرین زنجانی 
و این بار توسط هموطن عزیز ساکن آمریکا جناب آقای محمد حسن رستمی زاده با واریز مبلغ ٣٠ میلیون تومان، به انجمن مهرانه  رقم خورده است . 
آخرین اخبار