• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

آماده نمودن بسته های سبد کالا جهت توزیع بین خانواده های بیماران

آماده نمودن بسته های سبد کالا جهت توزیع بین خانواده های بیماران

آماده نمودن بسته های سبد کالا جهت توزیع بین خانواده های بیماران آماده نمودن بسته های سبد کالا جهت توزیع بین خانواده های بیماران                           

این اقلام توسط خیرین به مهرانه اهدا شده؛ و طی امروز و فردا با آماده سازی پکیج کامل غذایی در اختیار بیماران قرار داده می شود.  (٩٩/١/٨)   
آخرین اخبار