• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

آقای ابراهیمی خیر بزرگوار کمیته بنر

آقای ابراهیمی خیر بزرگوار کمیته بنر

آقای ابراهیمی خیر بزرگوار کمیته بنر «بر این رواق زبرجد نوشته اند بزر
که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند»

آقای ابراهیمی خیر بزرگوار کمیته بنر،؛ از دوسال قبل توسط همکارانم با انجمن مهرانه آشنا شدم مهرانه برایم بقدری ارزشمند می باشد که مدام افسوس میخورم که چرا قبلا با این مجموعه آشنا نشده بودم.

بهبودی بیماران پاداشی از جانب خداوند متعال در جهت حضورم در مهرانه میباشد.


آخرین اخبار