• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

خانم آشوری دانشجو در مقطع دکتری در کشور با اختصاص وقت خود و فعالیت در مهرانه

خانم آشوری دانشجو در مقطع دکتری در کشور با اختصاص وقت خود و فعالیت در مهرانه

خانم آشوری دانشجو در مقطع دکتری در کشور با اختصاص وقت خود و فعالیت در مهرانه خانم آشوری دانشجو در مقطع دکتری در کشور ایرلند؛ ایشان ٢٠ روز اقامت خود در ایران را مغتنم شمرده و با اختصاص وقت خود و فعالیت در بخش کمیته منابع انسانی مهرانه به یاری بیماران مهرانه شتافتند. 

آخرین اخبار