• دانلود اپلیکیشن

نتایج مسابقات ششمین دوره جام فوتسال مهرانه دور دوم مسابقات گروه بانوان

نتایج مسابقات ششمین دوره جام فوتسال مهرانه دور دوم مسابقات گروه بانوان

نتایج مسابقات ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
دور دوم مسابقاتگروه بانوان عصر روز جمعه ٩٨,١٠,٢٠برگزار گردید.