• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

بازدید خیرین بنیاد خیریه آلا اصفهان و مکسا تهران از مهرانه

بازدید خیرین بنیاد خیریه آلا اصفهان و مکسا تهران از مهرانه

بازدید خیرین بنیاد خیریه آلا اصفهان و مکسا تهران از  مهرانه

بازدید خیرین بنیاد خیریه آلا اصفهان و مکسا تهران از مجموعه کلینیک رادیوتراپی مهرانه و از دفاتر مهرانه و همچنین
 از کمیته بانوان مهرانه و تشکر ویژه خیرین از آشپزهای کمیته بانوان مهرانه

آخرین اخبار
ورزش صبحگاهی مهرانه
ورزش صبحگاهی مهرانه با حضور مدیر کل و‌ کارمندان پزشکی قانونی
1401/04/13