• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

کارگاه های کمیته آموزش و پیشگیری مهرانه از تاریخ ٩٨/١٠/١ تا٩٨/١٠/٣ برای ١١٨ نفر از بانوان در زنجان

کارگاه های کمیته آموزش و پیشگیری مهرانه از تاریخ ٩٨/١٠/١ تا٩٨/١٠/٣ برای ١١٨ نفر از بانوان در زنجان

کارگاه های کمیته آموزش و پیشگیری مهرانه از تاریخ ٩٨/١٠/١ تا٩٨/١٠/٣ برای ١١٨ نفر از بانوان در زنجان کارگاه های کمیته آموزش و پیشگیری مهرانه از تاریخ ٩٨/١٠/١ تا٩٨/١٠/٣ برای ١١٨ نفر از بانوان در زنجان 

 برگزاری کارگاه پیشگیری از سرطان سینه وآموزش تغذیه سالم در مدرسه ی شهید باهنر 
مدرس تغذیه سالم؛ خانم قره باغی ومدرس آموزش پزشکی خانم بابایی خمارکی 
پشتیبان خیر خانم بنی اردلان تاریخ برای 37 نفر از بانوان 

 برگزاری  کارگاه تغذیه سالم و آموزش پیشگیری در مدرسه علامه حلی
مدرس تغذیه؛ خانم زرکوب و مدرس آموزش پزشکی؛ خانم فرائدی 
خیر پشتیبان؛ خانم بنی اردلان برای 16 نفر از بانوان

 برگزاری کارگاه آموزش تغذیه سالم و پیشگیری از سرطان سینه در مدرسه شهید صدیقی 
مدرس تغذیه سالم؛  خانم  زرکوب مدرس آموزش پزشکی؛ خانم ایلیایی تعداد 65نفر از بانوان
آخرین اخبار
ورزش صبحگاهی مهرانه
ورزش صبحگاهی مهرانه با حضور مدیر کل و‌ کارمندان پزشکی قانونی
1401/04/13