• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

کارگاه های کمیته آموزش و پیشگیری مهرانه از تاریخ ٩٨/١٠/١ تا٩٨/١٠/٣ برای ١١٨ نفر از بانوان در زنجان

کارگاه های کمیته آموزش و پیشگیری مهرانه از تاریخ ٩٨/١٠/١ تا٩٨/١٠/٣ برای ١١٨ نفر از بانوان در زنجان

کارگاه های کمیته آموزش و پیشگیری مهرانه از تاریخ ٩٨/١٠/١ تا٩٨/١٠/٣ برای ١١٨ نفر از بانوان در زنجان کارگاه های کمیته آموزش و پیشگیری مهرانه از تاریخ ٩٨/١٠/١ تا٩٨/١٠/٣ برای ١١٨ نفر از بانوان در زنجان 

 برگزاری کارگاه پیشگیری از سرطان سینه وآموزش تغذیه سالم در مدرسه ی شهید باهنر 
مدرس تغذیه سالم؛ خانم قره باغی ومدرس آموزش پزشکی خانم بابایی خمارکی 
پشتیبان خیر خانم بنی اردلان تاریخ برای 37 نفر از بانوان 

 برگزاری  کارگاه تغذیه سالم و آموزش پیشگیری در مدرسه علامه حلی
مدرس تغذیه؛ خانم زرکوب و مدرس آموزش پزشکی؛ خانم فرائدی 
خیر پشتیبان؛ خانم بنی اردلان برای 16 نفر از بانوان

 برگزاری کارگاه آموزش تغذیه سالم و پیشگیری از سرطان سینه در مدرسه شهید صدیقی 
مدرس تغذیه سالم؛  خانم  زرکوب مدرس آموزش پزشکی؛ خانم ایلیایی تعداد 65نفر از بانوان
آخرین اخبار