• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

584نفر از مردان و زنان ساکن شهرستان های تحت پوشش مهرانه از خدمات آموزش و پیشگیری مهرانه بهره‌مند شدند

۵۸۴نفر از مردان و زنان ساکن شهرستان های تحت پوشش مهرانه از خدمات آموزش و پیشگیری مهرانه بهره‌مند شدند

584نفر از مردان و زنان ساکن شهرستان های تحت پوشش مهرانه از خدمات آموزش و پیشگیری مهرانه بهره‌مند شدند

در یک ماه اخیر

584نفر از مردان و زنان ساکن شهرستان های تحت پوشش مهرانه از خدمات آموزش و پیشگیری مهرانه بهره‌مند شدند

در یک ماه اخیر مهر 98   114بانوی زنجانی ، 123بانوی روستایی و 347بانوی شهرستانی در کارگاه های پیشگیری از سرطان سینه کمیته آموزش وپیشگیری شرکت کرده اند.

تعداد کل بانوان زنجانی شرکت کننده درکارگاه های پیشگیری از سرطان سینه از سال 1394 تاپایان مهرماه 1398 ،14857نفر بوده است.

تعداد کل بانوان روستایی شرکت کننده درکارگاه های پیشگیری از سرطان سینه از سال 1394تا پایان مهر1398 ،1913نفر بوده است.


تعداد کل بانوان شرکت کننده در کارگاههای پیشگیری از سرطان سینه در شهرستانهای تابعه از سال 1396تا پایان مهر1398، 17784نفر بوده است.

آخرین اخبار