• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

خانم بیگدلی،خیر وسرواحدکارگروه دفاترشهرستان در"واحد آموزش تحصیلی"

خانم بیگدلی،خیر وسرواحدکارگروه دفاترشهرستان در"واحد آموزش تحصیلی مهرانه":

خانم بیگدلی،خیر وسرواحدکارگروه دفاترشهرستان در"واحد آموزش تحصیلی" خانم بیگدلی،خیر وسرواحدکارگروه دفاترشهرستان در"واحد آموزش تحصیلی":
از طریق یکی از همکاران با مهرانه اشنا شدم.
فعالیتهای واحد آموزش تحصیلی، روح نحیف و پژمرده دانش آموزان را با مهربانی و ایثار آرامش می بخشد.
آخرین اخبار