• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

کار گاه های رایگان پیشگیری انجمن مهرانه برای بانوان در زنجان طی هفته گذشته

کار گاه های رایگان پیشگیری انجمن مهرانه برای بانوان در زنجان طی هفته گذشته

کار گاه های رایگان پیشگیری انجمن مهرانه برای بانوان در زنجان طی هفته گذشته
کار گاه های رایگان پیشگیری انجمن مهرانه برای بانوان در زنجان طی هفته گذشته 
کارگاه پیشگیری از سرطان سینه سه شنبه هر هفته در کمیته بانوان مهرانه برگزار می شود، کارگاه سه شنبه این هفته توسط خانم نوری خیر مدرس و برای ٦ نفر از بانوان انجام گرفت.

کارگاه پیشگیری از سرطان سینه برای کارمندان و همسران همکار بانک مسکن سرپرستی استان زنجان چهارشنبه ٩ مرداد توسط خانم صدرالاشرافی برای ٣٦ بانو برگزار گردید.

آخرین اخبار