• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

این تصویر تنها یکی از صدها هزینه‌ای است که بیماران مبتلا به سرطان برای تأمین آن دچار مشکل هستند

این تصویر تنها یکی از صدها هزینه‌ای است که بیماران مبتلا به سرطان برای تأمین آن دچار مشکل هستند

این تصویر تنها یکی از صدها هزینه‌ای است که بیماران مبتلا به سرطان برای تأمین آن دچار مشکل هستند

این تصویر تنها یکی از صدها هزینه‌ای است که بیماران مبتلا به سرطان برای تأمین آن دچار مشکل هستند...

متأسفانه این داروها برای مصرف (حداکثر) یک ماه بیمار است!!!

سرطان علاوه بر درد، هزینه هم دارد...
مهربانی_را_فراموش_نکنیم

شماره حساب های انجمن مهرانه:

بانک رفاه: ۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰
بانک تجارت: ۱۱۲۲ 
بانک ملی: ۳۳۴۴ 

ملی کارت:
۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۱۰۸۵۴
رفاه کارت:
۵۸۹۴۶۳۷۰۰۰۰۰۴۲۳۱

پرداخت آنلاین از طریق وب سایت مهرانه

 
آخرین اخبار