• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

دیدار مدیر اجرایی مهرانه‌میانه با جناب آقای دکتر محمدرضا شیخ مدیر نظارت و اعتبار سنجی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دیدار مدیر اجرایی مهرانه‌میانه با جناب آقای دکتر محمدرضا شیخ مدیر نظارت و اعتبار سنجی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دیدار مدیر اجرایی مهرانه‌میانه با جناب آقای دکتر محمدرضا شیخ مدیر نظارت و اعتبار سنجی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز دیدار مدیر اجرایی مهرانه‌میانه با جناب آقای دکتر محمدرضا شیخ مدیر نظارت و اعتبار سنجی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز


دکتر شیخ ضمن استقبال از فعالیت ارزشمند این نهاد مردمی، قول مساعد همکاری در جهت تسریع در پیشبرد کارهای اداری (فرایند اخذ مجوز و ... ) را عنایت فرمودند.
آخرین اخبار