• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

واحد سایت موسسه مهرانه, همراه با جمعی از اهداکنندگان اینترنتی

واحد سایت موسسه مهرانه, همراه با جمعی از اهداکنندگان اینترنتی

واحد سایت موسسه مهرانه, همراه با جمعی از اهداکنندگان اینترنتی واحد سایت موسسه مهرانه, همراه با جمعی از اهداکنندگان اینترنتی این قسمت, بازدیدی از کلینیک مهرانه به عمل آوردند. این خیرین, طی این بازدید وبه گفته خودشان بیشتر از پیش متوجه شدند که کمک هایشان در کجا صرف می شود. جلسه بسیار مفیدی برگزار شد که امیدواریم و تلاش می کنیم حتما ادامه داشته باشد.
آخرین اخبار