• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

کارگاه های آموزش_ پیشگیری شهرستان ها طی هفته گذشته؛

کارگاه های آموزش_ پیشگیری شهرستان ها طی هفته گذشته؛

کارگاه های آموزش_ پیشگیری شهرستان ها طی هفته گذشته؛ کارگاه های آموزش_ پیشگیری شهرستان ها طی هفته گذشته؛
١١٣نفر از افراد بزرگسال در هفته گذشته از خدمات آموزش و پیشگیری مهرانه  در شهرستان میانه بهره مند شدند. کارگاه آموزش پیشگیری از سرطان با تغذیه سالم، در درمانگاه شهید رجایی میانه و با حضور کارکنان و شهروندان مراجعه کننده به این مرکز درمانی، و نیز کارگاه آموزش پیشگیری از سرطان با تغذیه سالم برای اولیای دانش آموزان مدرسه پسرانه اندیشه میانه توسط خیر و مدرس مهرانه خانم گورجه ای برگزار گردید.
آخرین اخبار
مهر حسینی
1401/05/16